Posted in โครงงาน 3/2561

วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ร้านกาแฟ http://ceramic.b…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

สื่อโฆษณา กลุ่มจักสานผู้สูงอายุบ้านท่าควาย

สื่อโฆษณา กลุ่มจักสานผู้ส…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

สื่อโฆษณาผ้าพันคอฝ้ายหมักโคลน กลุ่มแม่บ้านคำนางโอก

สื่อโฆษณาผ้าพันคอฝ้ายหมัก…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

กลุ่มวิสหกิจชุมชนโคแม่พันธ์คุณภาพบ้านนาซอ

เว็บไซต์ http://nasorgrou…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านด่านม่วงคำ

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กล…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมือง กลุ่มชุมชนแม่บ้านชาวภูไทเรณูนคร

การพัฒนาระบบเว็บไซต์กลุ่ม…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

การพัฒนาเว็บไซต์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาโสก จังหวัดมุกดาหาร

การพัฒนาเว็บไซต์ข้าวไรซ์เ…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้าวฮางงอก บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้า…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดนตรีพิณแคนแดนอีสานบ้านท่าเรือ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่อง…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 3/2561

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่อง…

Continue Reading...