Posted in โครงงาน 2/2565

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ผลิตภัณฑ์การเกษตร คีรีรมณ…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565 โครงงาน 3/2565

การพัฒนาเว็บไซต์กล้วยอบกรอบบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  ลิงค์เว็บไซต์  ban…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

  link website:http:…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

  link website: http…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติกบ้านท่าลาด ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

  ลิ้งค์เว็บไซต์ : t…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์กล้วยอบกรอบ บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานคุณแม่สมหมาย บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  ลิงค์เว็บไซต์ : so…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผ้าครามบ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  ลิงค์เว็บไซต์ : ht…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์ผ้าทอแปรรูปแม่ไพ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ลิงค์เว็บไซต์ phator.bcsn…

Continue Reading...
Posted in โครงงาน 2/2565

การพัฒนาเว็บไซต์ร้านผ้าฝ้ายทอมือบ้านโคกนาดี ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

  ลิงค์เว็บไซต์ : ht…

Continue Reading...